Stanovy

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ  ŘÁD AUTO KLUBU  KOPIDLNO v AČR

(Stanovy)

Auto Klub  Kopidlno v  AČR je dobrovolným občanským sdružením zájemců o motorismus, kulturu a  činnost v AČR. Na základě registrace je vázán stanovami AČR.

Auto Klub Kopidlno v AČR se ve své činnosti zaměřuje především na pořádání motoristických a  kulturních akcí.

Sídlo Auto Klubu Kopidlno v AČR je Kopidlno, Husova 640.

Členem Auto Klubu Kopidlno v AČR (dále  jen klub) se může stát každá fyzická i právnická  osoba  na základě zaplacení členského příspěvku a přijetí výborem klubu. Člen nesmí být organizován v jiné motoristické organizaci mimo AČR a  její subjekty na území ČR. Členství  v klubu zaniká zrušením, vyloučením, vystoupením úmrtím člena, zánikem klubu, ukončením  platnosti  členské legitimace (viz stanovy  AČR). O zániku členství rozhoduje výbor.

Všichni členové klubu mají tato práva a povinnosti:

           - podílet se na činnosti klubu

           - využívat všech služeb poskytovaných AČR

           - volit a být volen do orgánů klubu a AČR, s výjimkou členů mladších 18 let

           - platit členské příspěvky

           - chránit dobré jméno klubu a jeho majetek

           - podávat návrhy a připomínky orgánům klubu

Orgány klubu jsou členská  schůze a výbor. Kontrolním orgánem je revizní komise.

Členskou  schůzi svolává  výbor zpravidla  dle potřeby, nejméně jednou za rok, nebo pokud  o to požádá 1/3  členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

           -schvalovat organizační a jednací řád klubu, jeho aktualizaci a dodatky

           -projednávat zásadní otázky činnosti klubu

           -nejméně jednou ročně projednávat a schvalovat zprávu výboru, roční výsledky

            schvalovat plán činnosti a základní rozpočet

           -volit výbor a revizní komisi

           -stanovit výši klubového členského příspěvku

V období  mezi členskými  schůzemi  řídí  činnost klubu  výbor. Skládá se ze tří členů. Ze svých řad si volí předsedu. Schází se zpravidla jednou do měsíce nebo dle potřeby. Jednání výboru  řídí předseda, který je  statutárním zástupcem klubu.  O jeho zastupování  rozhoduje výbor. Výbor klubu se  volí na období čtyř  let. O přijatých rozhodnutích informuje členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání.

Do pravomoci výboru klubu patří:

- schvaluje úplný rozpočet a jeho případné změny

- odpovídá členské schůzi za hospodaření podle úplného rozpočtu

- vede evidenci členů

- zajišťuje plnění usnesení členských schůzí

- schvaluje propagační, komerční a jiné aktivity prováděné jménem klubu

- připravuje návrhy na změny a dodatky k organizačnímu a jednacímu řádu

- schvaluje plnění dodatků organizačního a jednacího  řádu klubu

- dohlíží na přípravy plánovaných akcí

- rozhoduje o přijetí a vyloučení členů klubu

Revizní komise  je orgán klubu  nezávislý na výboru. Volí  se na období  čtxř  let  a  skládá  se  ze  dvou členů.

Revizní komise plní zejména tyto úkoly:

           - kontroluje dodržování stanov AČR , organizačního a jednacího řádu a jeho dodatků

           - provádí revize hospodaření klubu

           - podává zprávu o své činnosti, zaměřenou hlavně na hospodaření klubu na  členské schůzi, nejméně jednou do roka,

Majetek, s nímž klub hospodaří, získal buď bezplatným převodem od právního  předchůdce  AČR a nebo jej vytvořil vlastní činností a může s ním hospodařit dle platných právních   předpisů, stanov  AČR a organizačního a jednacího řádu. Klub  má přidělené registrační číslo 0190 v rámci  registrace v AČR, dále IČO 00485730 od orgánů státní zprávy. Finanční prostředky jsou uloženy na bankovním účtě. Drobná  hotovost   v  pokladně  nepřevýší  částku 5.000,-- Kč. Podpisové právo pro bankovní účet mají určení tři členové výboru dle platné registrace. Pro jednotlivé finanční transakce v bance je vždy třeba dva podpisy.

Organizační  a jednací  řád, včetně svých dodatků nesmí být v rozporu se stanovami AČR a nabývá účinnosti schválením členskou schůzí.

Schváleno výroční členskou schůzí 19. 1. 2018

Předseda: Mojmír Chalupa v.r.          Hospodář:  Gottwald Jan v.r.

                                                                         

Comments